Beleid Veiligheid en Gezondheid BSO PP 2022

Beleid Veiligheid en Gezondheid BSO PP 2022

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid  BSO Panta Paideia 2022

logo-panta-RGB-HR (3)

Inhoudsopgave  1. Inleiding 2. Missie, visie en doel 3. Grote risico’s 4. Omgang met kleine risico’s 5. Risico- inventarisatie 6. Verschillende thema’s uitgelicht 7. EHBO Regeling 8. Beleidscyclus 9. Communicatie intern en extern 10. Klachtenregeling

Bijlagen:

-COVID-19 virus -Stappenplan calamiteiten en ongevallen -Registratie van (bijna) ongevallen -Zorg stappenplan -Incidenten formulier zorg stappenplan -Meldcode incl afwegingskader + stappenplan -Protocol “Wat te doen bij vermissing kind” -Vervoersplan 

  1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van de BSO van Kindercentrum Panta Paideia. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het doel is de kinderen en professionals een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Hierbij worden kinderen beschermd tegen (grote) risico’s met ernstige gevolgen en we leren ze omgaan met kleine risico’s. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan zijn inzichtelijk professionals en stagiaires via ons kwaliteitssysteem Kwibuss. Het beleid veiligheid en gezondheid is voor ouders en vrijwilligers op te vragen via de planning.

Dit beleidsplan is in mei 2020[P1]  aangepast om besmetting met het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen, zie bijlage COVID-19 virus. Kindercentrum Panta Paideia handelt ook hierin naar de richtlijnen van het RIVM/GGD en de Overheid.

Dit beleidsplan is de kapstok waaraan de uitwerking- de risico inventarisatie zelf- is opgehangen. De gedetailleerde uitwerking (alle kleine en grote risico’s voor kinderen en professionals en hoe we daarmee omgaan) staat niet in dit beleidsstuk, maar in de (digitale) Risicomonitor. Voor de professionals is de RI&E[1] bovendien aangevuld met een plan van aanpak; beiden vormen een belangrijke bouwsteen voor het Arbo- en ziekteverzuimbeleid van Panta Paideia. Dit is het beleid van ons kindercentrum op het gebied van arbeidsomstandigheden.  

Binnen Panta Paideia houdt de preventieprofessional zich bezig met de uitvoering van het beleid rondom veiligheid, gezondheid en welzijn. Zo lang het COVID-19 virus actief is*, zal waar nodig de gezondheid module bij de risicomonitor worden aangepast naar regels die gelden vanuit het RIVM/GGD/Overheid. Zowel professionals als ouders houden zich aan deze aangepaste regels.  De preventieprofessional inventariseert, brengt grote en kleine risico’s in kaart en houdt in de gaten of actiepunten worden opgevolgd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor met als hulpmiddel de zo genaamde QuickScans. De preventieprofessional werkt nauw samen met de pedagogisch professionals op de groepen. Eindverantwoordelijke is de clustermanager. Alle professionals zijn betrokken en dragen het beleid uit. In elk teamoverleg (1x per maand/ 6 weken) bespreken we actuele veiligheids- en gezondheidszaken. Zo blijven we scherp op onze werkwijze, kunnen we nagaan of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie direct toetsen of onze werkwijze al dan niet moet worden aangescherpt. Dat wat aan de orde is gekomen wordt nog eens kort uitgelicht in de maandelijkse nieuwsflits voor professionals; zo hebben we op verschillende manieren aandacht voor actuele zaken rond veiligheid en gezondheid.  

Bij een calamiteit of ongeval met kind of medewerker wordt een stappenplan gevolgd, zie Stappenplan Calamiteiten en ongevallen.  

 Daarnaast vullen de betreffende pedagogisch professionals als er iets voorvalt een (bijna) Ongevallenrapport in, in het Meldpunt op Kwibuss. De betreffende locatie leider onderneemt de nodige acties die worden beschreven op dit formulier. Bij het jaarlijks samenstellen van de huisregels en actieplannen zijn de (bijna) ongevallen van het afgelopen jaar meegenomen. De preventieprofessional ontvangt de bijna ongevallen formulieren van de locatieleiders van ieder domein. Is er nog een extra actie nodig na de actie die al gedaan is door een locatieleider dan zal de preventieprofessional dit met de clustermanager opnemen. De preventieprofessional maakt 1x per jaar een overzicht van alle (bijna) ongevallen en overlegt dit met de clustermanager. Eventuele grote acties zullen hierop volgen.  Er zijn huisregels opgesteld, in samenwerking met de professionals en directie. Alle punten zijn gekoppeld aan hygiëne richtlijnen, samengesteld uit de richtlijnen van de GGD en de Rie gezondheidsmanagement. Huisregels worden 1 keer per jaar besproken in de teamvergaderingen en al dan niet aangepast. Er is een ontruimingsplan op Panta Paideia. Jaarlijks worden er ontruimingsoefeningen gehouden welke zijn in te zien in een verslag in de daarvoor bestemde map. Panta Paideia, onder het dak van Vrije School Amersfoort, wordt jaarlijks geïnspecteerd door de brandweer. Daardoor voldoen wij aan alle veiligheidseisen op het gebied van brandveiligheid.  Panta Paideia heeft BHV’s (Bedrijfs Hulp Verleners)  in huis met een geldig diploma. Op de groepen hangen lijsten met wie een BHV-diploma heeft en op welke groep deze professional werkzaam is. Jaarlijks wordt voor deze mensen een interne herhalingscursus verzorgd. Ons streven is om alle professionals die werkzaam zijn op een groep te voorzien van een certificaat kinder-EHBO.  Elke nieuwe professional wordt hierin zo snel mogelijk geschoold[2]. Hierin zijn wij afhankelijk van een derde partij. Om te zorgen dat er ook bij ziekte of afwezigheid van een vaste professional iemand met kinder-EHBO op de locatie aanwezig is, zijn de kantoor professionals ook geschoold. Een kantoor professional vervangt dan op dat moment de afwezigheid van de vaste professional op de groep. De kantoor professional kan zowel op de BSO als de DO worden ingezet als professional met kinder-EHBO van open tot sluitdienst.  

Dit beleidsplan V&G is in werking getreden per 1 januari 2018 en wordt middels de beleidscyclus (zie hoofdstuk 8) continu doorgenomen en aangepast waar nodig.

* Zo lang het COVID-19 virus actief is, vindt overleg plaats tussen het management van de organisatie en de preventieprofessional om alle nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM te implementeren binnen de organisatie. Bij nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM worden professionals /ouder(s)/verzorger(s) direct op de hoogte gesteld en de nieuwe regels geïmplementeerd.

2. Missie, Visie en Doel

Missie Bewust meer voor jouw kind! 

Wij vangen kinderen op in een veilige, groene, gezonde en inspirerende omgeving. Vanuit een open houding scheppen wij voorwaarden en bieden we stimulans voor een goede ontwikkeling op alle gebieden. Kinderen worden hierbij afgeschermd van grote risico’s en er wordt ze geleerd om te gaan met kleinere risico’s.  

Visie Panta Paideia is een kindercentrum dat aansluit bij ouders die hun kinderen graag bewust willen opvoeden. Door kinderen met aandacht om te leren gaan met elkaar en de wereld waarin zij leven, krijgen zij de kans op te groeien tot evenwichtige mensen die van betekenis zijn in deze wereld. Een veilige en gezonde speel- en leefomgeving vormt hierbij de basis. 

Doel Vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) is dit beleid gecreëerd ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid op ons Kindercentrum. Belangrijk hierbij is:

  • Dat we ons bewust zijn van mogelijke risico’s;
  • Dat we een solide beleid voeren ten aanzien van grote en kleine risico’s;
  • Dat alle professionals een gemeenschappelijk beeld hebben van de risico’s (door de risico’s die we zien met elkaar te delen, openen we soms ook de ogen voor elkaar); 
  • Dat we als professionals hierover in gesprek blijven met elkaar, zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt en blijft voelen.

Hierdoor creëren we een omgeving waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten opvangen.

3.Grote risico’s

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op Panta Paideia BSO kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. De risico’s zijn naar voren gekomen tijdens de laatste risico inventarisaties en onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie benoemen we hieronder de belangrijkste risico’s met de daarbij behorende maatregelen die we nemen om het risico tot het minimum te beperken.

De pedagogisch professionals op Panta Paideia stellen zich bewust de vraag: “Wat zijn risicovolle plekken en situaties op onze locatie en hoe kunnen we incidenten voorkomen”?   Fysieke veiligheid (de grootste risico’s met daarvan een voorbeeld):

Vallen van hoogte: Kind klimt in een boom en valt eruit: Op Panta Paideia wordt er in bomen geklommen op de buitenclub. De risico’s en maatregelen staan specifiek beschreven in de huisregels van de buitenclub.

Verstikking: Bij de BSO wordt kinderen aangeleerd om zittend te eten en pas te praten zodra de mond is leeggegeten. Dit om verstikking te voorkomen. Is er wel sprake van verstikking dan wordt er adequaat gehandeld. Onder adequaat handelen verstaan wij in dit geval: Er wordt (uit reflex) gehandeld door tussen de schouderbladen te slaan. Het personeel leert hoe met verstikking om te gaan tijdens een kinder –EHBO training. Totdat een pm het kinder-EHBO certificaat heeft behaald, is de regel tussen de schouderbladen slaan en eventueel een BHV-er erbij roepen. Heeft een pedagogisch professional een kinder-EHBO training gevolgd dan zijn de stappen: tussen de schouderbladen slaan en vervolgens de Heimlich-greep toepassen.

Vergiftiging: Kind drinkt van schoonmaakmiddel. Maatregel: In de huisregels staat vermeld: ”We bergen wasmiddel/schoonmaakmiddel buiten bereik van kinderen op”. De schoonmaakmiddelen staan hoog op een plank of op het aanrecht dicht tegen de muur.

Verbranding: De kinderen drinken de gehele dag door thee of water op Panta Paideia. Deze wordt aangemengd met koud water zodat kinderen zich niet kunnen branden aan de hete thee.  Onder begeleiding vinden er kookactiviteiten plaats met de BSO kinderen. De pedagogisch professional verlaat deze kook/bakactiviteit niet.  Op de BSO wordt er regelmatig vuur gemaakt om b.v. broodjes te bakken boven een vuur. Hier zijn regels voor welke beschreven staan in de huisregels voor medewerkers. Als er vuur wordt gemaakt met de kinderen, zorgen we ervoor dat de kinderen voldoende afstand houden. De betreffende professional verlaat het vuur niet. De rust wordt bewaard om ongelukken te voorkomen. We zetten water en zand klaar om zo nodig snel te kunnen blussen.

Verwonding: Zakmessen mogen enkel onder toezicht gebruikt worden vanaf 8 jaar, mits de pedagogisch professional dit verantwoord acht en nadat het kind heeft aangetoond bekwaam te zijn met een mes (terug te vinden in protocol gebruik gereedschap en zakmessen). De zakmessen mogen worden gebruikt onder toezicht van een vaste pedagogisch professional en door maximaal 4 kinderen tegelijk.

Verdrinking: Kind raakt te water: Waterdiepte door regen zo ondiep mogelijk maken. Afspraak: Altijd toezicht houden als kinderen met de waterpomp mogen spelen.

Sociale veiligheid (de grootste risico’s met daarvan een paar voorbeelden): 

Grensoverschrijdend gedrag: zie hoofdstuk 6.

Kindermishandeling:  Maatregel: Iedereen (ook stagiaires en vrijwilligers) die werkzaam is op Panta Paideia is in het bezit van een VOG. Maatregel: Op Kindercentrum Panta Paideia werken wij met de Meldcode app van de Rijksoverheid (zie Kwaliteitskaart: Meldcode). In de Meldcode inclusief afwegingskader staat precies omschreven hoe wij werken in verdachte situaties, wij handelen volgens de beschreven stappen.

Vermissing: Kind wordt vermist na het buiten spelen en is bij voorbeeld weggelopen. Maatregel: De sluiting van de hekken rondom het speelplein zit aan de buitenkant. In de huisregels van de ouders staat vermeld: “Wilt u de hekken sluiten buiten op het plein”? Pedagogisch professionals zijn er constant alert op dat de hekken dicht zitten en dat alle kinderen er zijn (er wordt regelmatig geteld). Er hangen ook bordjes op de hekken met daarop “Hek sluiten aub”. Als een kind vermist wordt handelen wij volgens protocol “Wat te doen bij vermissing kind”. Zie hiervoor de bijlage.

Sinds 2018 is de BSO van Panta Paideia gestart met een “buitenclub”, vanuit de wens om meer buiten te zijn en de natuur te beleven met de kinderen. Deze club is er voor kinderen van 6 jaar tot einde basisschool leeftijd. Hierbij gaat een (vaste) groep kinderen onder leiding van een pedagogisch professional naar een buitenplek in een bos/ of op veld.

Gezondheid 

- Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van pedagogisch professional of van zichzelf in contact met ziekte kiemen. Maatregel: Pedagogisch professionals wassen hun handen, volgens de richtlijnen in de huisregels. Dit wordt jaarlijks besproken in de vergadering en met nieuwe professionals worden de huisregels bij aanvang dienstverband besproken.  Kinderen wassen hun handen, volgens de richtlijnen in de huisregels. Om minimaal 20 seconden de handen te wassen wordt hierbij een speciaal bijpassend liedje gezongen.

- Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten of niezen door ander kind. Maatregel: De pedagogisch professionals streven ernaar kinderen aan te leren te hoesten en niezen in hun elleboog. Dit staat ook vermeld in de huisregels.

- Kind krijgt bedorven medicament toegediend.  Maatregel:  Pedagogisch professionals verstrekken alleen medicatie mits het formulier medicijn verstrekking volledig en correct is ingevuld. Op het formulier staat vermeld tot wanneer de medicatie houdbaar is.

4.  Omgang met risico’s

Onze missie is kinderen op te vangen in een veilige, groene, gezonde en inspirerende omgeving. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van bijvoorbeeld kapot of niet schoon speelgoed voorkomen. Maar met ‘overbescherming’ doen we de kinderen te kort. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen om (aanvaardbare) risico’s te mogen nemen om te bouwen aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en lef. Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen zijn zelfs van essentieel belang voor het ontwikkelen van motorische vaardigheden en lichaamsbewustzijn. Het leren omgaan met risico’s heeft dus een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.  Voorbeelden van aanvaardbare risico’s op de BSO zijn: leren omgaan met vuur, messen en gereedschappen, klimmen, eetbare wilde planten plukken, bereiden en opeten etc.  Om risicovolle speelsituaties veilig te houden zijn er voor kinderen van de BSO diverse speelafspraken. Een voorbeeld hiervan: Binnen wordt er niet gerend. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met materialen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. Ook om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn goede afspraken met hen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken: het altijd wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een arm voor de mond tijdens niezen of hoesten. De huisregels voor de kinderen op de BSO en het benoemen/uitleggen ervan naar hen toe, zijn belangrijk in het kinderen leren omgaan met bepaalde risico’s. Te denken valt aan het uitleggen waarom er binnen niet gerend mag worden, waarom we regels hebben voor spelen op het grote veld, waarom we bepaalde normen en waarden hebben (bijdragend aan een gevoel van veiligheid).

In de digitale Risicomonitor en de huisregels voor zowel professionals als ouders als (BSO-)kinderen zijn alle afspraken die zijn gemaakt met en voor kinderen omtrent de verschillende (kleine en grote) risico’s terug te vinden. De huisregels staan ook beschreven in het PersoneelsHandBoek en worden jaarlijks aangepast indien nodig. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en professionals verkouden zijn.

5. Risico- inventarisatie  

Elk jaar worden alle risico’s op Panta Paideia in kaart gebracht. Iedere 3 maanden wordt de RI&E[3] gecheckt en de aandachtpunten opgevolgd. Hierbij wordt zoals eerder genoemd gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor. Maandelijks wordt er een rondgang gedaan door de preventieprofessional die ervoor zorgt dat alle vluchtwegen bereikbaar zijn. Jaarlijks wordt ons kindercentrum geïnspecteerd door de brandweer. Daardoor voldoen wij aan alle veiligheidseisen op het gebied van brandveiligheid.

De pedagogisch professionals van de verschillende groepen geven tussendoor zelf (allerhande) gebreken aan. De grootste risico’s zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit plan.

 Indien er sprake is van een (bijna) ongeval volgen wij een stappenplan en registeren we het (bijna) ongeval, zie voor dit formulier “Registratie van bijna ongevallen” de bijlage van dit plan.   

6. Verschillende thema’s uitgelicht

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Tijdens het teamoverleg (maandelijks of 1x per 6 weken) wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij professionals elkaar durven aan te spreken. Hebben wij kinderen waar een zorg om is dan delen we dit eerst persoonlijk op de groep met elkaar. Vervolgens is in het teamoverleg de ‘kindbespreking’ een vast onderdeel, waarin kinderen worden besproken waar extra aandacht naar uitgaat. Hier zit de aandachtsfunctionaris ook bij. Deze aandachtsfunctionaris zorgt voor een goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

- Wij hechten veel waarde en geven aandacht aan het overbrengen van waarden en normen. Goede kinderopvang, waarin ieder kind telt, speelt een buitengewoon belangrijke rol in de emotionele en sociale veiligheid. Voor kinderen gaat het om wat ze op dit moment al zijn: ik word geaccepteerd zoals ik ben en ik ben welkom. Dit begint bij het begin. Bij samen leven, samen spelen en samen doen. In het pedagogisch beleidsplan hebben wij opgenomen dat door onze nabootsingswaardige houding kinderen wordt voorgeleefd hoe respectvol met elkaar om te gaan. Op de BSO-groepen staan onze waarden en normen genoemd in de huisregels. Zo begrijpen kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. Er zijn ook veel ongeschreven gedragsregels; spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen oefenen we deze met hen. Met elkaar creëren we op Panta Paideia een omgeving van dankbaarheid, respect en zorg voor elkaar en de omgeving.  Groeiende diversiteit in onze samenleving brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om kinderen goed hierop voor te bereiden. Op ons kindercentrum spelen kinderen van verschillende herkomst en ervaren op natuurlijke wijze diversiteit. Kinderen oefenen bij ons met elkaars verschillen om te gaan, dit bepaalt hoe ze later omgaan met diverse omgevingen. Onze eigen nabootsingswaardige houding is hierin belangrijk. Wat wij doen, de keuzes die we maken, hoe we met elkaar omgaan, wat we uitstralen wordt immers rechtstreeks overgenomen/ nagebootst door de kinderen. Een rustige houding en stemgebruik; de manier van communiceren is de bedding waarin belangrijke dingen in het leven kunnen worden overgebracht. Ook de respectvolle keuzes die we maken in natuurlijke voeding en materialen zijn van belang en geven we als voorbeeld aan kinderen mee.

-Pesten heeft onze bijzondere aandacht. We hebben een nabootsingswaardige houding van respect voor collega’s, kinderen en hun ouders. Dit is de basishouding, waarin pesten niet als gewoon wordt gezien. We creëren een sfeer waarin ieder kind tot zijn recht komt en waarbij veiligheid, respect en geborgenheid voorop staan, zodat kinderen zich vertrouwd voelen om direct naar ons toe te gaan met eventuele klachten. Bovendien houden we het groepsproces scherp in de gaten. De eerste tekenen van plagen, uitsluiten en dergelijke worden daardoor snel gesignaleerd en direct besproken met de betrokken kinderen. Indien nodig worden de betrokken kinderen wekelijks individueel apart genomen om kort te evalueren hoe het die dag of week gegaan is.  Als een situatie zich voordoet waarin een kind gecorrigeerd moet worden, dan wordt het kind aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon. We proberen het motief achter het gedrag te zien, vanuit een zo compleet mogelijk beeld van het kind. Als werkelijk pesten wordt gesignaleerd, overleggen de pedagogisch medewerkers met elkaar welke actie wordt ondernomen. Welke stappen genomen moeten worden staan beschreven in de ‘Richtlijnen bij pesten’. 

-We streven naar een zo open mogelijk klimaat wat betreft het bespreekbaar maken van signalen of zorgen rondom een kind. Wij werken met de Meldcode incl afwegingskader van de Brancheorganisatie Kinderopvang ( Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend 

gedrag’ voor de kinderopvang), zie de bijlage. Hierin worden alle te nemen stappen beschreven als er bij een kind mishandeling/ misbruik vermoed wordt. Alle professionals zijn of worden geschoold in het werken met de Meldcode en worden hierin ondersteund door de locatieleider (aandachtsfunctionaris). In de Meldcode zijn tevens aparte routes opgenomen voor het vermoeden van (seksuele) mishandeling door een beroepskracht en grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Bij andere zorgen (anders dan vermoedens van mishandeling) rondom een kind, volgen de pedagogisch professionals een Zorg stappenplan waarbij indien gewenst een incidenten formulier kan worden ingevuld. Zie hiervoor de bijlagen  Zorg Stappenplan en Incidentenformulier Zorg Stappenplan. 

-De pedagogisch professionals houden toezicht op het gedrag van de kinderen onderling. Hierbij grijpen we niet té snel in, zodat de kinderen ook zelf naar oplossingen leren zoeken. We bewaken, indien nodig, de grenzen en spreken de kinderen vanuit een positieve bevestiging en stimulering aan. Als we bemiddelen bij conflicten, proberen we het kind zich in de ander in te laten leven. Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is. Daar waar een kind aandacht nodig heeft om weer in zijn natuurlijke stroom te komen en te spelen, wordt hij geholpen. Een kind wordt aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon.  

-Alle professionals (waaronder stagiaires en vrijwilligers) op Panta Paideia zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak/ functie (het opvangen van kinderen) in de samenleving.  Achterwachtregeling Op Panta Paideia zijn te allen tijde ten minste twee pedagogisch professionals op de locatie aanwezig, ongeacht de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). Een achterwachtregeling is derhalve niet nodig en niet op onze locatie van toepassing. 

Vervoersplan  Momenteel niet van toepassing. Weer actueel zodra de Stint (vervoersmiddel welke gebruikt wordt door de buitenclub van Panta Paideia) mogelijk weer gaat rijden. Allerhande zaken rondom veilig rijden staat in dit Vervoersplan genoemd, zie de bijlage. Dit plan is ook te vinden op de bso en in ons kwaliteitsmanagementsysteem. 

7. EHBO regeling

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Daarom streven wij ernaar ten alle tijde  een BHV-er op de locatie gedurende de openingstijden van de opvang te hebben. Op Panta Rhei zijn verschillende professionals die BHV kunnen verlenen. Zij zijn dan ook in het bezit van een hulpverlenerspas. De BHV-er’s zijn ook in het bezit van een certificaat kinder-EHBO.

Ons streven is om alle professionals die werkzaam zijn op een groep te voorzien van een certificaat kinder-EHBO.  Elke nieuwe professional wordt hierin zo snel mogelijk geschoold[4]. Hierin zijn wij afhankelijk van een derde partij. Om te zorgen dat er ook bij ziekte of afwezigheid van een vaste professional iemand met kinder-EHBO op de locatie aanwezig is, zijn de kantoor professionals ook geschoold. Een kantoor professional vervangt dan op dat moment de afwezigheid van de vaste professional op de groep. De kantoor professional kan zowel op de BSO als de DO worden ingezet als professional met kinder-EHBO van open tot sluitdienst. 

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:  Nederlands Instituut bedrijf hulpverlening oftewel het NIBHV.

8. Beleidscyclus

Beleidscyclus Van doelen naar maatregelen/acties en het bijstellen van beleid Panta Paideia beschikt altijd over een actueel Beleid Veiligheid en Gezondheid. Daartoe volgen wij een cyclus welke gemiddeld een jaar duurt. Deze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 

Plan van aanpak Welke maatregelen worden er genomen? De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Van de belangrijkste actiepunten wordt een klussenlijst gemaakt, waarbij we voor de spoedklussen direct een klusjesman vragen. Bijvoorbeeld als er een vingeralert vervangen moet worden zodat kinderen hun vingers niet tussen de deur krijgen. Het plan van aanpak, waar de klussen/ actielijst een onderdeel van is, staat beschreven in de risicomonitor.

Evaluatie maatregelen Hebben de acties en maatregelen geleid tot verbetering? Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat veiligere en gezondere opvang wordt geboden, evalueren we de genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens de verschillende teamvergaderingen. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast en wordt dit geregistreerd.

9. Communicatie en afstemming intern en extern

Intern en extern betrokkenen We vinden het belangrijk dat alle professionals zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. En dat alle ouders van kinderen die bij ons naar de opvang komen op de hoogte zijn van dit beleid en de activiteiten ten aanzien hiervan.

-Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, hebben de professionals hier een bijdrage aan geleverd.  -Tijdens teamoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een terugkerend agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Professionals raken hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. De locatieleider van elk domein zorgt dat dit aan de orde komt.

- In de nieuwsflits die maandelijks wordt verspreid onder de professionals worden er iedere maand onderdelen uitgelicht aangaande de risicomonitor, QuickScans en acties omtrent veiligheid en gezondheid. -Wanneer een nieuwe professional op Panta Paideia komt werken, zorgen we voor een introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze nieuwe professional in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.  -Ouders worden voorafgaand aan een plaatsing van een kind o.a. schriftelijk geïnformeerd over allerlei praktische zaken rondom de opvang van hun kind op ons kindercentrum. Onze activiteiten en visie ten aanzien van veiligheid en gezondheid worden hierin genoemd. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk meteen beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.  -De voorbeeldrol die professionals vervullen komt voort uit de visie van waaruit wij werken. We willen de kinderen graag dingen leren maar ze vooral ook zelf laten ontdekken. Door bij ons als professionals de rust te ervaren, bieden we de kinderen een veilige omgeving zodat zij zich kunnen ontplooien tot wie ze zijn en de wereld kunnen gaan ontdekken. Hiertoe bieden we verschillende activiteiten aan maar de kinderen worden ook vrij gelaten in hun nieuwsgierigheid. Bijvoorbeeld in de natuur: Wat kan je nou eigenlijk met een stok of waar kun je allemaal overheen lopen in de natuur? De professionals worden ieder jaar nauw betrokken door aan de hand van veiligheid en gezondheidslijsten kritisch te kijken naar waar medewerkers tegenaan lopen in hun werk met de kinderen. Samen met de preventieprofessional ontstaan hieruit acties of ideeën om de veiligheid/gezondheid te verbeteren. Door dit met de pedagogisch professionals te doen blijft het onderwerp actueel en blijft men alert. - Met name de huisregels zijn een duidelijke leidraad waarnaar gewerkt wordt en waar vaak op terug gegrepen wordt. Nu we per 2018 met de Risicomonitor zijn gaan werken is de betrokkenheid van professionals nog groter. 

Elke maand wordt er in groepsvergaderingen een onderwerp besproken vanuit de risicomonitor.

10. Ondersteuning en melding van klachten

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een professional of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de professional of ouder zelf om tot een oplossing te komen.  Lukt dit niet dan kan op Panta Paideia een klachtenprocedure gevolgd worden. Alle ouders ontvangen bij aanvang van de opvang van hun kind informatie hieromtrent.   

Indien we er met de professional of ouder op deze wijze, via onze interne klachtenprocedure, er niet uitkomen, dan kan de professional of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

[1] Risico Inventarisatie en Evaluatie

[2] Zie hoofdstuk 7 “EHBO regeling”

[3] Risico Inventarisatie & Evaluatie

[4] Zie hoofdstuk 7 “EHBO regeling”

 [P1]Aangpast