Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Panta Paideia Dagopvang

2023 - 2024

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid  2023-2024

Panta Paideia Dagopvang

 

Inhoud

1       Inleiding

2       Missie en Visie

3       Omgang met grote Risico’s

3.1        Grote risico’s voor fysieke veiligheid

3.2        Grote risico’s voor sociale veiligheid

3.3        Grote risico’s voor gezondheid

4       Grensoverschrijdend gedrag

5       Omgang met kleine risico’s en risicovol spelen

6       EHBO en BHV regeling

7       Beleidscyclus

 

 

Inleiding

Het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid beschrijft hoe we bij Panta Rhei en Panta Paideia zorgen dat de kinderen in een veilige omgeving de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Onze pedagogische visie en de antroposofie zijn de leidraad die we volgen om kinderen te beschermen tegen grote risico’s met ernstige gevolgen en hen te leren omgaan met kleine, aanvaardbare risico’s. Deze visie is te lezen in ons Pedagogisch Beleidsplan Panta Paideia - Dagopvang.

Dit beleidsplan Veiligheid & Gezondheid is de kapstok waarin de grote lijnen zijn uitgezet. Onder deze kapstok hangen kwaliteitskaarten waarin is uitgewerkt hoe pedagogisch professionals handelen in bepaalde situaties. Voor hen zijn dit beleidsplan en de bijbehorende kwaliteitskaarten direct beschikbaar via ons kwaliteitssysteem Kwibuss op de groeps-IPad. Omwille van de leesbaarheid wordt alleen naar een kwaliteitskaart verwezen wanneer dit relevant is in de tekst. In paragraaf 7.2 staat een overzicht van alle kwaliteitskaarten die onder Veiligheid & Gezondheid vallen.

Nadat de oudercommissie haar advies heeft uitgebracht en het beleidsplan definitief is gemaakt, worden alle ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd over het gewijzigde beleidsplan. Daarnaast is het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid te lezen op de website van Panta Rhei.

Binnen Panta Rhei en Panta Paideia zorgen de preventieprofessional en de beleidsprofessional kwaliteit voor de formulering en uitvoering van het beleid omtrent Veiligheid & Gezondheid. Wij gebruiken de Risico Inventarisatie & Evaluatie (een tool om risico’s rondom Arbo en Veiligheid in kaart te brengen) voor het houden van overzicht over alle risico’s waar wij mee werken. Aangezien deze lijst regelmatig geactualiseerd wordt door de preventieprofessional, zijn we zeker dat we op deze manier niets missen. 

Jaarlijks wordt het beleidsplan en de bijbehorende kwaliteitskaarten geëvalueerd en waar nodig herzien. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 juli 2023.

Missie en Visie

Onze missie is: Bewust meer voor jouw kind! In ons Pedagogisch Beleidsplan staat beschreven dat wij deze missie bereiken door het uitvoeren van onze visie: “Wij ontvangen kinderen in een huiselijke omgeving omringd door betrokken pedagogisch professionals. Wij leren kinderen, met respect voor hun eigenheid, bewust en met aandacht om te gaan met elkaar en de wereld waarin zij leven.”

Met de antroposofie als inspiratiebron kiezen wij voor een natuurlijke omgeving die (zoveel mogelijk) vrij is van de digitale wereld en waar kinderen in contact komen met de ‘echte’ wereld. Deze echte wereld is buiten te vinden, in de natuur en op onze groene pleinen. We brengen de wereld ook binnen door gebruik te maken van natuurlijke materialen in onze ruimten en spel. 

We leven kinderen voor om met aandacht om te gaan met hun omgeving en met elkaar. Zo komen ze elke dag de meest bijzondere dingen tegen. 

Bij ons maken kinderen veel eigen keuzes omdat vrij spel een van de pijlers is van ons pedagogisch handelen (zie pedagogisch beleidsplan). In het vrije spel leren kinderen hun eigen grenzen en de wereld kennen. Dat betekent dat we kinderen ook de consequenties van hun keuzes laten ervaren – tenzij deze henzelf of anderen in gevaar brengen. 

Vrij spel is in de basis risicovol omdat vallen nu eenmaal nodig is om te leren opstaan. Kinderen mogen oefenen en vol vertrouwen groeien in hun kennis en kunde. Zo kunnen zij worden wie ze zijn.

Omgang met grote Risico’s

Wij werken met een duidelijke scheidslijn tussen dingen die wij een te groot risico voor kinderen vinden en dingen die een klein risico zijn. Deze termen komen voort uit risicovol spel.

Grote risico’s gaan over situaties die potentieel levensgevaarlijk zijn en voorkomen moeten worden. De acties die ondernomen worden om kinderen voor deze gevaren te behoeden zijn duidelijk en niet onderhandelbaar. 

Een klein risico kan per kind of leeftijdsgroep verschillen. Bij kleine risico’s is het aan pedagogisch professionals om in te schatten wat wel of niet acceptabel is in een situatie en van welke risico’s juist geleerd kan worden. Kleine risico’s zijn voor ons onderdeel van risicovol spelen.

Grote risico’s voor fysieke veiligheid

De belangrijkste grote risico’s die kinderen lopen als ze onze opvang bezoeken, zijn: vallen van hoogte, verstikking, verdrinking en verkeer. Wij kiezen ervoor om alleen deze risico’s hier te beschrijven.

Vallen van hoogte (DO)

Bij de dagopvang werken we met commodes. Kinderen die kunnen klimmen, klimmen zelf via het trapje op de commode. Er bestaat altijd een risico op vallen, daarom hanteren wij de regel: Wanneer een kind op de commode klimt, ligt (of zit), blijven wij er altijd bij. De professional kijkt naar het kind. Moet de professional zich toch omdraaien, om bijvoorbeeld een mandje te pakken, dan legt zij haar hand op de buik van het kind om zeker te zijn dat het kind niet van de commode af kan rollen.

Verstikking

Het kan altijd gebeuren dat een kind zich verslikt in een stukje eten. Om gevallen van verstikking te voorkomen, nemen we de volgende maatregelen: we eten gezamenlijk met de kinderen. Zo weten we dat altijd een volwassene in de buurt is om te helpen. Bij de jongste kinderen wordt het eten in kleine stukjes aangeboden. Gebeurt het toch dat een kind zich verslikt en er niet in slaagt om het eten uit te hoesten, dan wordt adequaat gehandeld door de pedagogisch professional volgens de richtlijnen van eerste hulp aan kinderen (EHaK). 

Alle pedagogisch professionals die bij ons werken, worden in deze situatie geschoold tijdens hun jaarlijkse cursus EHaK. De stappen die zij volgen om een verstikking op te lossen, zijn toegespitst op de leeftijd van de kinderen waarmee zij werken. 

Grote risico’s voor sociale veiligheid

Vermissing (sociale en fysieke veiligheid)

Om vermissing van een kind te voorkomen, zorgen we dat jonge kinderen binnen de hekken spelen en dat deze gesloten worden. Er hangen bordjes op de hekken om iedereen hieraan te herinneren en bij intakegesprekken en via Konnect vragen we ouders om op te letten dat ook zij de hekken goed sluiten.

Bij een uitstapje buiten het hek gaan   altijd twee volwassenen, waarvan minimaal één vaste pedagogisch professional, mee om te zorgen dat er genoeg ogen op de kinderen zijn. De locatieleider of iemand van kantoor wordt op de hoogte gebracht van het uitstapje. Deze persoon is telefonisch bereikbaar voor de pedagogisch professional gedurende het uitstapje.

Voor uitstapjes buiten ons terrein hebben we een aparte kwaliteitskaart opgesteld met afspraken. Zie hiervoor Kwaliteitskaart Uitstapjes DO en Kwaliteitskaart Uitstapjes BSO.

Voor het geval dat een kind wegloopt of vermist raakt, hebben wij de Kwaliteitskaart handelen bij weglopen of vermissing en de Kwaliteitskaart preventie van weglopen en vermissing opgesteld. De eerstgenoemde is de kaart waarin beschreven staat hoe wij handelen wanneer een kind is weggelopen of vermist is. In de tweede staat beschreven wat wij doen om deze situaties te voorkomen en dat wij ons daarin vooral richten op het bieden van een emotioneel veilige situatie op onze groepen. In diverse kwaliteitskaarten en ons Pedagogisch Beleidsplan gaan wij in op het belang van emotionele veiligheid voor kinderen, en hoe wij dat bieden aan kinderen.

Grensoverschrijdend gedrag

Om grensoverschrijdend gedrag door medewerkers en stagiaires te voorkomen, is iedereen die werkzaam is bij Panta Rhei en Panta Paideia in bezit van een geldig VOG. Daarnaast werken wij met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Zie hoofdstuk 4 Grensoverschrijdend gedrag).

Grote risico’s voor gezondheid

In het voorkomen van ziekte en andere gezondheidsrisico’s is hygiëne een belangrijke factor. Daarom hebben wij een Kwaliteitskaart Hygiëne waarin duidelijk beschreven staat welke richtlijnen rondom hygiëne pedagogisch professionals moeten volgen. Daarnaast hebben wij een Kwaliteitskaart Voedselhygiëne waar de richtlijnen rondom het bereiden van voeding terug te lezen zijn.

Voedselinfectie

Het is niet moeilijk om een voedselinfectie op te lopen. Onze regels rondom voedselhygiëne staan beschreven in de Kwaliteitskaart Voedselhygiëne. De belangrijkste regels waar wij dagelijks veel aandacht aan besteden zijn: 

 • Professionals wassen hun handen voordat zij voedsel bereiden en voordat zij de maaltijd beginnen met kinderen. 
 • Kinderen wassen hun handen voordat ze de maaltijd beginnen.

Wij maken gebruik van verse en zoveel mogelijk biologische voedingsmiddelen en wassen fruit en groente voordat we ze snijden. Voedingsmiddelen die in de koelkast bewaard worden, komen kort voor een tafelmoment op tafel en worden zo snel mogelijk weer gekoeld teruggezet. Voor een groep kinderen die gaat picknicken, wordt vooraf brood gesmeerd.

Ons beleid rondom voeding is terug te lezen in ons Voedingsbeleid.

Kruisbesmetting

Een kruisbesmetting kan voorkomen worden door goede handhygiëne rondom verschonen en voedselbereiding. Onze afspraken hierover zijn terug te lezen in de Kwaliteitskaart Hygiëne. 

Wij houden verschonen en voedselbereiding strikt gescheiden. Commodes hebben hun eigen kraan en pedagogisch professionals gebruiken deze voor het wassen van hun handen na het verschonen.

Infectie door virus

Op plekken waar kinderen bij elkaar komen, komen zij in contact met ziektekiemen. Wij leren kinderen hoesten en niezen in hun elleboog en geven zelf het goede voorbeeld. 

Wanneer een kind besmet is met een bekend virus, dan controleren onze pedagogisch professionals of er meer gevallen zijn op de groep. Bij 2 of meer door een huisarts bevestigde gevallen informeren zij ouders en de preventieprofessional over de heersende ziekte. Deze stappen en hoe wij ouders informeren staan beschreven in de Kwaliteitskaart Infectieziekten. Daarnaast hebben wij een kwaliteitskaart ontwikkeld voor de preventieprofessional en de locatieleiders waarin de regels rondom melden en weren van kinderen met infectieziekten beschreven staan. Kwaliteitskaart Infectieziekten: melden en weren Onze wettelijke plichten over het melden van infectieziekten staan hierin. Rondom het weren staan de wettelijke regels beschreven en aanvullend ook onze interne afwegingen.

Grensoverschrijdend gedrag

Kinderen zijn altijd kwetsbaar voor gedrag van volwassenen. Het is onze taak om hen voor te leven hoe een gezonde relatie tussen kinderen en volwassenen eruitziet en wat wel en niet acceptabel is. Wij gebruiken de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling om het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen binnen ons kindercentrum te minimaliseren. Daarnaast is de meldcode voor ons een middel om zorgen over thuis situaties van kinderen te signaleren en hierop juiste acties te ondernemen. 

Ook onze professionals willen we beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. Wij vinden het belangrijk dat collega’s elkaar aanspreken op gedrag en met elkaar het gesprek aangaan over wat wel en niet acceptabel is. Wanneer dit niet voldoende is, kunnen professionals contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zij is extern ingehuurd zodat alle professionals bij haar terecht kunnen.

Werken met de Meldcode

Onze professionals volgen de Kwaliteitskaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij een niet-pluis gevoel. De eerste stap is hetzelfde voor iedere situatie (of het nu gaat over een collega of een ouder): informeer je locatieleider. 

Bij Panta Rhei en Panta Paideia werken locatieleiders die ook aandachtsfunctionaris voor hun locatie zijn. Zij zorgen ervoor dat de meldcode in teamvergaderingen besproken wordt en alle pedagogisch professionals geschoold worden in het gebruik van de meldcode. Hierbij volgen we het plan voor doorlopende scholing in de meldcode. 

Vlaggensysteem

Seksuele ontwikkeling van kinderen start niet in de puberteit, maar al veel eerder en is onderdeel van de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Van baby af aan ontdekken kinderen hun lichaam. Het is belangrijk dat kinderen leren om zich op een gezonde manier tot hun lichaam te verhouden. We willen dat kinderen openheid voelen. Kinderen hoeven niet geconfronteerd te worden met volwassen taboes. Een open houding van ons als professionals is van groot belang.

Wij werken met het vlaggensysteem als richtlijn om gedrag dat pedagogisch professionals zorgelijk vinden te kunnen duiden en daar vervolgens op een juiste manier mee om te gaan. 

Daarbij letten we er vooral op dat we kinderen en hun gedrag niet afkeuren maar dat we hen op een liefdevolle manier kennis laten maken met normen en waarden. Het is onze taak om kinderen te leren welk gedrag in welke situatie passend is. De kwaliteitskaart Vlaggensysteem geeft pedagogisch professionals handvatten om gedrag te duiden, in gesprek te gaan met kinderen en een goede overdracht te doen naar ouders.

Wanneer een situatie is voorgevallen waarin een professional (vanuit het vlaggensysteem) kinderen heeft aangesproken en dit ook met ouders heeft gedeeld, volgt intern de volgende actie: De professional doet na de mondelinge overdracht ook een schriftelijke overdracht naar ouders in Konnect. Vervolgens bespreekt ze het voorval met de locatieleider. 

Laat een kind vaker gedrag zien dat - bezien door de bril van het Vlaggensysteem - als zorgelijk wordt beschouwd, gaat de mentor van het kind in gesprek met ouders en kind. Hierbij wordt zij ondersteund door de locatieleider. Het doel van deze gesprekken is eerst achterhalen waar gedrag vandaan komt. Daarna onderzoeken we samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen zich in veiligheid en vrijheid kunnen ontwikkelen in de groep. Samen met ouders gaan wij om een kind heen staan en vragen: wat heb jij van ons nodig om je te ontwikkelen tot een evenwichtig mens?

Vier ogen principe

In ons pedagogisch beleidsplan staat het als volgt beschreven: Bij de dagopvang van Panta Rhei en Panta Paideia werken we volgens het vierogen principe. Dat betekent dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch professional. Dit is een wettelijke afspraak die is gemaakt om de veiligheid van kinderen op de dagopvang zoveel mogelijk te waarborgen.

Werken vanuit het vierogen principe is nooit helemaal alleen zijn. Pedagogisch professionals staan nauwelijks alleen op een groep, op alle slaapkamers staan babyfoons en er zijn altijd minimaal twee collega’s in het pand aanwezig die op ieder moment door een raam of deur naar binnen kunnen kijken op de groepen. Verder gaan we op de dagopvang altijd met twee volwassenen op stap, waarvan minimaal één pedagogisch professional.

Omgang met kleine risico’s en risicovol spelen

Wij vangen kinderen op in een veilige, groene en inspirerende omgeving. Daarin willen we onze kinderen beschermen tegen ongelukken en ziekte. We realiseren ons dat de lijn tussen beschermen en ‘overbeschermen’ maar dun is. Daarom voeren wij bewust met elkaar het gesprek over wat we wel of niet aanvaardbare risico’s vinden. Pedagogisch professionals kunnen hierover verschillen van mening. Samen maken zij afspraken over de praktijk. Het is daarbij belangrijk dat zij zich ervan bewust zijn dat hun behoefte om kinderen te beschermen, belemmerend kan zijn voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. 

Risicovol spelen

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen om risico’s te mogen nemen. Daardoor zullen ze veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen. Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De voordelen en onze praktijk van risicovol spel worden omschreven in de Kwaliteitskaart Risicovol spelen (deze wordt opgesteld in 2023). 

Wij bieden kinderen van jongs af aan mogelijkheden om hun grenzen te verleggen door risico’s te nemen en natuurlijke nieuwsgierigheid de ruimte te geven. Daarbij zijn onze pedagogisch professionals zich bewust van hun eigen gedragingen en neigingen om kinderen te manen tot voorzichtigheid, ook terwijl dit niet nodig is. Coaching en intervisie helpen hierbij.

Vrij spel is een van de pijlers van onze pedagogische visie. Wij vinden het dus heel belangrijk dat kinderen de ruimte hebben om zelf te beslissen wat zij gaan doen en daar hun eigen weg in vinden. Het is een kunst om als pedagogisch professional terughoudend te zijn in je interventies en kinderen de kans te geven om zelf te ontdekken wat wel en niet werkt. Dat kan alleen met vallen en opstaan. 

In 2023 geven we meer vorm aan risicovol spelen binnen Panta Rhei en Panta Paideia door het ontwikkelen van afsprakenkaarten ter vervanging van de oude huisregels. Daarnaast organiseren we scholing en ruimte om gesprekken te voeren en te reflecteren op ons eigen handelen.

Afspraken en regels

Om risicovol spelen een succes te maken, hebben wij voor verschillende situaties afspraken gemaakt. Deze zijn terug te vinden in verschillende afsprakenkaarten. De afspraken zijn algemeen geldend binnen Panta Rhei en Panta Paideia. In teamvergaderingen worden de afsprakenkaarten besproken met de pedagogisch professionals. Wanneer uit zo’n vergadering blijkt dat afspraken niet toereikend zijn of te strak om de praktijk te dienen, dan wordt de kaart in overleg met de preventieprofessional en beleidsprofessional aangepast.

EHBO en BHV regeling

BHV

Panta Rhei en Panta Paideia hebben diverse Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die de leiding nemen in geval van calamiteiten en ongevallen waarbij zij geconsulteerd worden. Jaarlijks worden zij (bij)geschoold. Op Kwibuss staat de lijst met de namen van professionals die ook BHV’er zijn en waar zij werken. Deze is ook terug te vinden in het ontruimingsplan.

Het is ons streven dat dagelijks van opening tot sluit in ieder geval één BHV’er in elke vestiging aanwezig is. Zowel kantoorprofessionals als pedagogisch professionals kunnen opgeleid zijn of worden tot BHV’er. 

Ontruiming

Voor beide vestigingen is een ontruimingsplan gemaakt. De stappen die professionals moeten nemen bij een ontruiming zijn verwerkt op gele kaarten die op iedere groep liggen of hangen (op een strategische plaats). Zo weten professionals hoe zij moeten handelen wanneer er ontruimd moet worden. 

EHBO

Wij streven ernaar dat iedere pedagogisch professional die bij ons werkt een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) heeft. Daarom worden alle pedagogisch professionals jaarlijks geschoold. Op iedere locatie is van opening tot sluit in ieder geval één professional aanwezig met een geldig certificaat, dit kan ook een kantoor professional zijn. Bij het inroosteren van pedagogisch professionals, zorgt de professional personeelsplanning ervoor dat professionals met een EHaK certificaat gespreid worden ingezet.

Om pedagogisch professionals te ondersteunen in het omgaan met EHaK en EHBO situaties zijn er verschillende kwaliteitskaarten opgesteld, bijvoorbeeld over omgaan met bijten en omgaan met krabben. Vaak vragen deze situaties niet alleen verzorging van een slachtoffer na een ongeval, maar ook een pedagogische benadering en preventie van herhaling. 

In de Kwaliteitskaart stappenplan calamiteiten en ongevallen staat hoe professionals in het algemeen handelen bij ongevallen en in EHBO of EHaK situaties.

Meldpunt

Op een plek waar kinderen spelen, gebeurt af en toe een ongeval. Van kleine valpartijen met schaafwonden tot gevolg, tot grotere ongelukken. Onze pedagogisch professionals melden ongevallen in het Meldpunt in Kwibuss zodat we overzicht houden over wat er op welke groep gebeurt en hoe pedagogisch professionals in deze gevallen handelen. 

Pedagogisch professionals melden ongevallen bij hun locatieleider. Deze checken het handelen van de pedagogisch professionals en bekijken of er buiten het ongeval zelf iets speelt dat opgelost moet worden. De eerste 3 professionals die Ike appen op 06-86820522, mogen een reep chocola ophalen op kantoor. Vallen meerdere kinderen op dezelfde plek op het plein, bijvoorbeeld door een losliggende tegel, dan schakelt de locatieleider de preventieprofessional in. 

In de kwaliteitskaart Meldpunt staat beschreven hoe pedagogisch professionals meldingen doen in het meldpunt en welke zaken zij in een melding beschrijven. De kwaliteitskaart Meldingen afhandelen staat beschreven hoe locatieleiders meldingen verwerken en afhandelen en hoe de preventieprofessional overzicht houdt hierover.

Achterwacht

Panta Paideia bestaat uit twee kleine locaties. Omdat de locaties klein zijn, staan pedagogisch professionals aan het begin en einde van de dag soms alleen. De locaties fungeren dan als elkaars achterwacht. Dat ziet er als volgt uit:

Schoolweken:

Bij de dagopvang starten 2 pedagogisch professionals om 7:30 uur. Er is geen achterwacht nodig in de ochtend. Vanaf 18:00 uur is bij de dagopvang nog 1 pedagogisch professional aanwezig. Bij de BSO zijn vanaf 18:00 uur 2 pedagogisch professionals aanwezig om af te sluiten. Binnen de BKR is dan maar 1 persoon nodig, de 2e BSO collega is achterwacht voor de dagopvang.

Vakantieweken:

Bij de dagopvang starten om 7:30 uur 2 pedagogisch professionals. Bij de BSO start om 7:30 uur 1 pedagogisch professional de dag. Tot de 2e pedagogisch professional start bij de BSO (uiterlijk 9:00 uur), zijn de collega’s van de dagopvang achterwacht voor de BSO. Tot 18:30 uur zijn bij de dagopvang nog 2 pedagogisch professionals aanwezig. Zij zijn de achterwacht wanneer de BSO met 1 persoon afsluit.

Deze achterwachtregeling maakt dat de pedagogisch professionals van beide locaties regelmatig met elkaar communiceren en elkaar aan het eind van de dag op de hoogte houden en ondersteunen. Zij sluiten samen de locaties af. 

Naast deze achterwachtregeling is gedurende kantooruren, waar dit lukt, ook minimaal één kantoorprofessional aanwezig op iedere vestiging. 

Beleidscyclus

Cyclus

Ieder voorjaar wordt dit beleidsplan geëvalueerd en geactualiseerd (Evaluaties vanaf 2022 zijn beschikbaar op Kwibuss) volgens de UPDCA cyclus, de basis van ons kwaliteitssysteem (zie Kwaliteitskaart Kwaliteitsbeleid volgens UPDCA en Kwaliteitskaart Beleidsplan V&G (her)schrijven). Praktische toepasbaarheid op de groepen is het uitgangspunt van al ons beleid. Pedagogisch professionals worden laagdrempelig om hun visie gevraagd door de beleidsprofessional en de locatieleiders. 

In 2023 wordt een apart plan gemaakt voor het betrekken van pedagogisch professionals bij beleid. Omdat de interne kwaliteitsstructuur van Panta Rhei en Panta Paideia is gewijzigd zal ook het bespreken van beleidsstukken met pedagogisch professionals een andere vorm krijgen. Welke vorm passend is, voldoende ruimte voor inspraak geeft en tegelijkertijd zo min mogelijk extra (ervaren) werkdruk geeft, onderzoeken wij in 2023. In 2024 zal het resultaat worden verwerkt in de volgende versie van dit Beleidsplan.

De cyclus van evaluatie en herziening begint ieder jaar met het evalueren van het beleidsplan en het actieplan van het voorgaande jaar. We bekijken wat er nog ligt, wat er tussendoor is toegevoegd aan acties en evalueren hoe deze zijn opgepakt. De beleidsprofessional stuurt de evaluatie aan. Vervolgens start de preventieprofessional een Risico-inventarisatie per locatie. Met de uitkomsten van deze twee processen wordt een nieuw actieplan opgesteld en wordt ook het beleidsplan (waar nodig) herzien. 

Kwaliteitskaarten Veiligheid&Gezondheid

In deze paragraaf staat een lijst met alle kwaliteitskaarten die onderdeel zijn van ons beleid Veiligheid&Gezondheid.

Kwaliteitskaarten:

 1. Kwaliteitskaart Beleidsplan V&G (her)schrijven
 2. Kwaliteitskaart Buiten Slapen
 3. Kwaliteitskaart Binnen Slapen Toverfluit
 4. Kwaliteitskaart Extreem Weer
 5. Kwaliteitskaart Handelen bij weglopen of vermissing 
 6. Kwaliteitskaart Hitteplan
 7. Kwaliteitskaart Hygiëne 
 8. Kwaliteitskaart Infectieziekten
 9. Kwaliteitskaart Infectieziekten: melden en weren
 10. Kwaliteitskaart Kind ongemeld afwezig
 11. Kwaliteitskaart Kwaliteitsbeleid volgens UPDCA
 12. Kwaliteitskaart Luizen
 13. Kwaliteitskaart Medicijnen
 14. Kwaliteitskaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 15. Kwaliteitskaart Meldingen afhandelen 
 16. Kwaliteitskaart Meldpunt 
 17. Kwaliteitskaart Omgaan met bijten
 18. Kwaliteitskaart Omgaan met krabben
 19. Kwaliteitskaart Preventie van weglopen en vermissing
 20. Kwaliteitskaart Risicovol spelen      + Inspiratiekaart Risicovol spelen
 21. Kwaliteitskaart Sproeien zonder legionella 
 22. Kwaliteitskaart Stappenplan calamiteiten en ongevallen 
 23. Kwaliteitskaart Uitstapjes BSO
 24. Kwaliteitskaart Uitstapjes DO
 25. Kwaliteitskaart Veilig slapen
 26. Kwaliteitskaart Vlaggensysteem 
 27. Kwaliteitskaart Voedselhygiëne 
 28. Kwaliteitskaart Zonnebrand en Insmeren

Ontruimingsplan.

Afsprakenkaarten:

 1. Afsprakenkaart 01 Pikler driehoek

 2. Afsprakenkaart 02 Klimkubus
 3. Afsprakenkaart 03 Klimrek BSO PR
 4. Afsprakenkaart 04 Boomklimmen
 5. Afsprakenkaart 05 Zakmessen
 6. Afsprakenkaart 06 Koken en bakken
 7. Afsprakenkaart 07 Gebruik gereedschap
 8. Afsprakenkaart 08 Kaarsen branden
 9. Afsprakenkaart 09 Vuur maken

RI&E

Wij maken gebruik van de Risicomonitor als basis voor ons plan van aanpak rondom veiligheid, gezondheid en preventie. De risico-inventarisaties die daaruit voortkomen, geven ons inzicht in de stand van zaken op het gebied van deze drie punten en handvatten voor onze aanpak van risico’s. 

Meldpunt

Naast ongevallen, kunnen professionals in het meldpunt ook “klussen” melden. Wanneer op een groep iets kapot is en vervangen of gerepareerd moet worden, melden pedagogisch professionals dit via het meldpunt bij hun locatieleider. Overkoepelende en grote klussen worden door locatieleiders doorgeschoven naar de preventieprofessional. De kleinere klussen worden direct opgepakt door onze groepshulpen. Zo worden kapotte zaken snel gerepareerd of vervangen. In het plan van aanpak dat voortkomt uit de RI&E worden ook de klussen verwerkt.

Plan van aanpak/klussenlijst.

De preventieprofessional houdt gedurende het jaar een plan van aanpak/ klussenlijst bij. Hierin worden alle acties en klussen bij elkaar genomen. Dit plan komt in eerste instantie voort uit de risicomonitor en vormt ons plan van aanpak. Het plan van aanpak is locatieoverstijgend en vormt zo het overzicht voor heel Panta Rhei en Panta Paideia, omdat de preventieprofessional voor alle locaties werkt. Het plan wordt los van het beleidsplan verstuurd naar de GGD.